vs. 20200326
Naam regeling Uitvoerende instantie Uitleg en website

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten
behoeve van behoudvan Werkgelegenheid
(NOW)

UWV

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx
algemeen nummer UWV: 088 898 92 94


De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting.

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. UWV werkt eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TORZO)

Orionis Walcheren (voor inwoners van Middelburg, Veere en Vlissingen)

https://orioniswalcheren.nl/ondernemers/regeling-noodpakket-corona.html

Regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, die in de knel komen oor de Corona crisis. ZZP’ers, eenmanszaken en VOF’s kunnen de regeling aanvragen. BV’s en NV’s niet. In de uitwerking van de regeling komt een beslisboom wanneer een ondernemer wel of geen recht heeft. Die is nu nog niet beschikbaar. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in een noodsituatie te melden.

De regeling wordt uitgevoerd in de gemeente waar de ondernemer woont.

Aan de uitkering zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • U bent gevestigd als zelfstandige
 • U bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • Uw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK
 • U bent voor 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het
  urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in eigen bedrijf)
 • U woont in de gemeente Vlissingen, Middelburg of Veere
 • Wanneer aanwezig de voorlopige jaarcijfers 2019 of een schatting daarvan

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen maximaal
1.503,31 Euro voor maximaal 3 maanden (maart t/m mei 2020).

De uitkering betreft een gift waarbij het eigen vermogen of inkomen van de partner niet wordt meegerekend. Aanvragen kan via de website van Orionis Walcheren. Naast deze regeling kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd (tot maximaal 10.157 euro). Ondernemers die vragen hebben over een lopende aanvraag kunnen een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Compensatieregeling: 4.000 euro voor direct
getroffen ondernemers

Rijksdienst voor Ondernemers

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren.

Het betreft sectoren die door de overheidsmaatregelen getroffen zijn ter beperking van het
coronavirus. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. De sectoren die in aanmerking komen worden steeds bijgewerkt. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4000
voor de periode van 3 maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

De regeling moet nog worden uitgewerkt en kan nog niet worden aangevraagd.

Verruiming BMKB (BMKB-C regeling)

Via geaccrediteerde financiers

Met deze maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil voorkomen dat mkb-bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen.

Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend bij geaccrediteerde financiers.

Uitstel betalen gemeentelijke belasting

Gemeenten

https://www.middelburg.nl/Inwoners/Actueel/Nieuwsberichten/Gemeentelijke_maatregelen
_om_lastendruk_ondernemers_te_verlichten

Direct nummer belastingen (Middelburg, Veere, Vlissingen en SD): 0118-675534

De gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen nemen een pakket maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten

Ondernemers die geen problemen ondervinden, kunnen hun belastingaanslag gewoon blijven betalen. Bedrijven die wel problemen ondervinden krijgen meer tijd hun verplichtingen na te komen. De gemeenten versturen daarnaast voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen.
Het gaat om gemeentelijke belastingen 2020 die te maken hebben met bedrijfspanden, zoals onroerende zaakbelasting en rioolheffingen. Ondernemers mogen reeds ontvangen aanslagen drie maanden later betalen.

Ondernemers kunnen kiezen voor nu of later betalen
Ondernemers kunnen kiezen; de aanslagen gewoon betalen óf de komende drie maanden de betalingen opschorten. In dat laatste geval krijgen zij de eerste drie maanden geen aanmaningen of dwangbevelen opgelegd. De automatische incasso blijft wel gewoon doorlopen maar ondernemers kunnen de afschrijvingen terugdraaien zonder gevolgen. Het openstaande bedrag zal dan in de resterende zeven termijnen worden geïncasseerd.

Deze  belastingmaatregel geldt voor bedrijfseigendommen (bijvoorbeeld een bedrijfsloods, winkel, restaurant). Als op dezelfde aanslag ook een particulier eigendom wordt belast (de woning van de ondernemer) dan valt deze ook onder deze maatregel. Deze maatregel geldt dus voor aanslagen over het belastingjaar 2020.

Voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen
De tweede maatregel is dat de gemeenten de komende drie maanden geen nieuwe belastingaanslagen versturen, waaronder de toeristenbelasting. Deze maatregel geldt niet voor (privaatrechtelijke) vergoedingen voor dienstverleningen zoals leges (bijvoorbeeld  paspoorten), markt- en havengelden, grafrechten, erfpacht, huur en dergelijke.

Praktijkvoorbeelden van de maatregelen zijn:

 1. Een inwoner krijgt een aanslag waar alleen belastingen voor een woning/garage op staan. Hiervoor gelden geen bijzondere maatregelen. De automatische incasso loopt door
  en bij twee maal niet-afschrijving van het bedrag (stornering) wordt de incasso  beëindigd. Bij niet-betaling volgt in april een aanmaning en in mei een dwangbevel.
 2. Een bedrijf of vereniging krijgt een aanslag waar alleen belastingen voor eenwoning/garage op staan (bijvoorbeeld een woningbouwvereniging). Ook hiervoor gelden geen bijzondere maatregelen. Verdere gang van zaken zoals bij 1.
 3. Een bedrijf of vereniging krijgt een aanslag waar belastingen voor een bedrijf op staan (eventueel samen met andere belastingen met betrekking tot woningen zoals onroerend zaakbelasting of rioolheffing) Hier geldt: de belastingbetaler kan kiezen binnen de termijn te betalen (in maart en april en mei wordt er geïncasseerd). Of betaling uitstellen. Bij niet betalen wordt er geen aanmaning of dwangbevel verstuurd. Als de automatische incasso van maart, april en mei wordt gestorneerd dan vervalt de automatische incasso niet. In juni inventariseert de gemeente om hoeveel gevallen dit gaat en zal daarop vervolgstappen baseren, maar in beginsel wordt het openstaande bedrag in de resterende 7 termijnen geïncasseerd.
 4. ‘Combinatie’: een inwoner krijgt een aanslag waar belastingen voor een bedrijf op staan en eventueel ook belastingen met betrekking tot een woning zoals onroerend  zaakbelasting of rioolheffing. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een zzp’er met een werkloods of een eenmanszaak met een winkel. Hier geldt hetzelfde als onder 3.
 5. Ondernemers en particulieren die toeristenbelasting 2019 moeten betalen krijgen hiervoor de komende drie maanden geen aanslag. De gemeenten en het Rijk beraden zich over de voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 (zie ook de kabinetsmaatregelen in de link onderaan).
 6. Vergoedingen voor dienstverleningen moeten gewoon worden voldaan. Het gaat bijvoorbeeld om leges (bijvoorbeeld uitgifte paspoorten), grafrechten, markt- en havengelden, huur en erfpacht.

Uitstel betalen belasting; inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, omzetbelasting
(btw) en loonheffingen

Belastingdienst

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirusbelastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

De ondernemer stuurt daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met  invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Om gebruik te maken van de regeling, meldt u
zich bij uw bank

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen
kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

 

Kleine ondernemers en ZZP’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits

https://qredits.nl/

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De regeling is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen.

Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Ondernemers die behoefte hebben aan extra personeel

Orionis Walcheren

Sommige sectoren op de arbeidsmarkt hebben het op dit moment drukker dan normaal. Ondernemers die aangeven behoefte te hebben aan extra personeel, kunnen doorverwezen worden naar Orionis via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Orionis zal dan, eventueel samen met UWV en andere gemeentelijke partners in arbeidsmarktregio, de ondernemer proberen op weg te helpen.